رضایت سنجی

در این رضایت سنجی عدد 1 کمترین و عدد 5 بیشترین امتیاز می‌باشد.