نتسا مقالات قفل گذاری مبدأ تا مقصد

logo

قفل گذاری مبدأ تا مقصد

دسته بندی: مقالات
0 دیدگاه
28 ژانویه 2019

  • وقتی فرناز اپلیکیشن را باز (فعال) می کند، یک کلید عمومی(Public) و یک کلید خصوصی(Private) تولید (ایجاد) می شوند.
  • کلید خصوصی (Private) ایجاد شده در دستگاه فرناز هیچگاه گوشی فرناز را ترک نمی کند. کلید عمومی (Public) روی یک سرور ذخیره می شود که برای تمام کسانی که به فرناز پیغام می دهند قابل دسترسی است.
  • وقتی بهروز به فرناز پیغام می فرستد، کلید عمومی( Public) فرناز به نحوی برای قفل گذاری پیغام بهروز مورد استفاده قرار می گیرد که فقط کلید خصوصی فرناز آن را میتواند قفل گشایی کند.
  • یک فایل قفل گذاری شده از طریق سرور به فرناز فرستاده می شود.
  • فایل به فرناز رسیده و با استفاده از کلید خصوصی (Private) او، فایل قفل گشائی می شود.